Quyết định khen thưởng GVG, NVG, SKKN cấp huyện

Khen thưởng giáo viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện. Năm học 2020-2021.

Số kí hiệu Số 253/QĐ-MNBH
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/11/2021
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Cơ quan ban hành Trường mầm non Bích Hòa
Người ký Đào Thị Bích Hường

Nội dung

 

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA
 
 

Số 253/QĐ-MNBH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

   Bích Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Khen thưởng giáo viên giỏi,
 sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện
Năm học 2020-2021.
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÍCH HÒA

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thông tư 55/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường MN.
Căn cứ kế hoạch số 214/KH-MNBH ngày 30/9/2020 về thực hiện  nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non Bích Hòa; Quyết định số 04/QĐ-MN ngày 08/01/2021 của trường Mầm non Bích Hoà về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021.
Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Mầm Non Bích Hòa họp ngày 31/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thưởng cho 02 đồng chí giáo viên có thành tích trong Hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện, đề tài SKKN cấp huyện không là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mức thưởng: Giải khuyến khích: 100.000đ; Giải ba: 150.000đ; SKKN Loại A: 200.000đ; Loại B:150.000đ; Loại C: 100.000đ/người/sáng kiến/năm học; theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của trường.
Tổng kinh phí khen thưởng: 1000.000đ (Một triệu đồng chẵn)
 được trích từ quỹ khen thưởng của trường. 
          Điều 3. Các đồng chí có tên ở Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG



Đào Thị Bích Hường


 
Trường mầm non Bích Hoà
DANH SÁCH LĨNH TIỀN THƯỞNG
Giáo viên giỏi, SKKN cấp huyện năm học 2020-2021
          (Theo QĐ số 253/QĐ-MN, ngày 15/11/2021 của HT trường MN Bích Hoà)
         
Số TT Họ và tên Chức vụ Danh hiệu đạt được Số tiền Ký nhận
1 Nguyễn Diệu Thuỳ GV Giải ba 150.000đ
 
 
2 Bùi Thị Liên GV Giải KK 100.000đ
 
 
3 Bùi Thị Xuân GV SKKN B 150.000đ
 
 
4 Nguyễn T Vân Anh GV SKKN B 150.000đ
 
 
5 Nguyễn T Hoa Lý GV SKKN C 100.000đ
 
 
6 Nguyễn T Minh Kiên GV Giải ba
Duyên dáng
150.000đ
 
 
7 Bùi Thị Xuân GV Giải KK
CNTT
100.000đ
 
 
8 Hà Thị Oanh NV Giải KK
CNTT
100.000đ
 
 
  CỘNG     1000.000đ
 
 

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.

                                                                Bích Hoà, ngày  15  tháng 11 năm 2021
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                        HIỆU TRƯỞNG



                                                                                    Đào Thị Bích Hường




 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây