Văn bản của trường

Thứ tư - 14/07/2021 15:37
KẾ HOẠCH Thực hiện Cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 - 2025
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN BÍCH HÒA
     
             Số: 144 /KH-MN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

           Bích Hòa, ngày 11 tháng 7  năm 2021
KẾ HOẠCH
Thực hiện Cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 - 2025

 Căn cứ Kế hoạch số 2387/KH-SGDĐT, ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025;
Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-PGD ngày 8/7/2021 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Oai về thực hiện Cải cách hành chính trong ngành giáo dục huyện Thanh Oai giai đoạn 2021-2025
Trường Mầm non Bích Hòa xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 như sau:
             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
             1. Mục đích.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng công tác hành chính theo hướng hiện đại hóa; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của  huyện và Thủ đô.
          Thường xuyên triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trường, huyện, thành phố và thực hiện tốt hiệu quả Luật Thủ đô.
          CB, GV, NV trong trường hiểu được công tác CCHC là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công.
          Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ của cơ quan.
        2. Yêu cầu.
          Mỗi CB, GV, NV phải nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên.
          Cần phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
        Quán triệt phương châm 5 dễ “dễ hiếu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra giám sát” trong quá trình triến khai, thực hiện Kế hoạch.
        3. Các chỉ tiêu cụ th.
        3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
          Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp Dịch vụ công đạt trên 95%.
          100% các cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng cần được điều tra, xử lý và có kết luận kịp thời.
          3.2. Cải cách thể chế
          Tham mưu với UBND huyện, Phòng GDĐT ban hành kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục và triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện Thanh Oai.
          100% hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực GDĐT được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của trường, website của nhà trường và mức độ triển khai thực hiện, dễ tra cứu và nắm bắt thông tin.
        Phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, ph biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân viên trong trường.
        3.3. Cải cách TTHC
        Phấn đấu 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn.
          Phấn đấu có thêm 20% số lượng TTHC được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí.
          Phấn đấu tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với cổng dịch vụ công.
3.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
          Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
3.5. Cải cách chế độ công vụ
        100% cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp.
          30% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành, kĩ năng số, kĩ năng phân tích và xử lý dữ liệu....
          100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyn đi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/9/2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định.
          3.6. Cải cách tài chính công
        Tuân thủ đúng nguyên tắc và triền khai đầy đủ các quy định của cấp có thẩm quyền về cải cách tài chính công trong lĩnh vực GDĐT.
        Đảm bảo công tác chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của cấp có thẩm quyền.
          Người đứng đầu cơ quan, hàng năm đảm bảo phân bổ kinh phí ngân sách phải kịp thời, đúng quy định.
3.7. Chính quyền điện tử, chính quyền s
          100% DVCTT mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
          100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).
          Các hoạt động kiểm tra, đánh giá chuyên môn được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Ngành.
          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
        Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường là người điều hành nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường về nội dung CCHC, nâng cao hiệu quả trong việc hướng dẫn các bộ phận triển khai nhiệm vụ CCHC.
          Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về CCHC theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
        Tiếp tục siết chặt kỉ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên. Việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
          Kiểm tra, đánh giá công tác CCHC  đối với từng bộ phận trong trường hằng năm theo hình thức đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề; chú trọng tái kiểm tra khắc phục tồn tại, khuyết đim được chỉ ra .
2. Cải cách thể chế
        Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố, Huyện liên quan đến lĩnh vực GDĐT, đảm bảo hợp pháp và phù hợp với thực tiễn của Ngành.
        100% văn bản hành chính được ban hành đúng thế thức, thm quyền.
        Thực hiện đầy đủ, đúng quy định những văn bản quy phạm pháp luật của huyện và Thành phố mới ban hành, đảm bảo chức năng quản lý nhà nước của nhà trường theo hướng thu gọn đầu mối, xây dựng quy chế làm việc của cơ quan đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm thm quyền mỗi cá nhân, của đơn vị.
3. Cải cách TTHC
        Kịp thời cập nhật các TTHC do Bộ GDĐT, SGD, Phòng GD ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế đ tham mưu với Phòng GD công bố theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời.
        Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%.
          Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin của nhà trường đề người dân đăng ký TTHC mức độ 4.
        Triển khai tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định tại Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố; tiếp nhận, xử lý, giải quyết 100% các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và t chức về các quy định hành chính, TTHC.
4. Cải cách tổ chức bộ máy.
          Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong cơ quan; nghiên cứu, thí điểm các mô hình tổ chức mới đảm bảo tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả.
Thực hiện đối mới hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Cải cách chế độ công vụ.
          Xây dựng và thực hiện kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; tập trung bồi dưỡng cập nhật kiến thức liên quan đến giao tiếp, ứng xử, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến.
        Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành rà soát, bổ sung nội dung, quy trình, quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng vị trí công tác.
          Thực hiện công khai, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và giải quyết các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC, về thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
           Hiệu trưởng phân công một đồng chí cán bộ thực hiện công tác CCHC.
6. Cải cách tài chính công.
          Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.
Nhà trường cần công khai quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm, phân chia các khoản thu ngân sách giai đoạn 2022- 2025 của Huyện; hoàn thiện các quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công lập lĩnh vực GDĐTc      
        7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.
          Xây dựng Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
          Xây dựng mô hình Trường học An toàn hạnh phúc năm 2022
          Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.
          Kết nối 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Ngành với hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố và Quốc gia.
          Phát triển Hệ thống quản lý, điều hành văn bản, bảo đảm kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử qua các cấp chính quyền.
          Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với công tác CCHC; gắn kết chỉ tiêu triển khai ứng dựng CNTT với tiêu chí đánh giá thi đua trong nhà trường.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
       Đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại kế hoạch này.
        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố. Xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và gửi về Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo.
          Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ngành đề ra.
        Tổ chức lấy ý kiến người dân về chất lượng các dịch vụ công của nhà trường thông qua các buổi họp phụ huynh toàn trường.
        Duy trì và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt động công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về giao tiếp ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức.
          Đồng chí Hiệu trưởng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, viên chức thực hiện CCHC tại trường, nội dung công việc, thời gian hiệu quả trong các nhiệm vụ về CCHC.
        Nâng cao chất lượng kỷ cương, lên lớp đảm bảo đủ thời gian/tiết học, soạn và giảng bài chất lượng, chuẩn bị kỹ phương tiện và đồ dùng dạy học; không đi muộn, về sớm. Ban Giám hiệu phân công trực và giải quyết việc theo giờ hành chính.
        3. Chế độ báo cáo.
        Nhà trường báo cáo định kỳ CCHC hằng năm về Phòng GDĐT theo các mốc thời gian: quý I trước ngày 05/3; quý II trước ngày 05/6; quý III trước ngày 05/9; cả năm trước ngày 05/12.
    Trên đây là Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của trường Mầm non Bích Hòa giai đoạn 2021-2025. Đề nghị các bộ phận liên quan trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
   - PGD huyện (để b/cáo);
  - Các tổ CM;
  - Website của trường;
  - Lưu VP.
                      HIỆUTRƯỞNG

                    Đào Thị Bích Hường

 

Nguồn tin: Thúy Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây